Trang chủ Tử vi Bảng tra cứu mã ngành nghề kinh doanh

  Bảng tra cứu mã ngành nghề kinh doanh

  76

  Theo Điều 33 Hiến Pháp 2013 thì “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”. Tuy nhiên khi muốn hoạt động ngành nghề kinh doanh nào, thì doanh nghiệp cần đăng ký ngành nghề kinh doanh đó trước khi chính thức hoạt động (theo Luật doanh nghiệp 2014).

  Quy định về ngành nghề kinh doanh thì có 2 văn bản: Quyết định số 10/2007 của chính phủ (Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) và Quyết định số 337/2007 của chính phủ (Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) 2 văn bản này quy định khá chi tiết, cụ thể về danh mục mã ngành nghề kinh doanh, chi tiết của từng mã ngành nhằm tạo điều kiện cho công tác quản lý của cơ quan nhà nước và cũng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi đăng ký ngành nghề kinh doanh.

  Mã ngành nghề kinh doanh

  • Trong hệ thống ngành kinh tế việt Nam mã ngành nghề kinh doanh sẽ được hiển thị bằng chữ số, mã số ngành từ cấp 1- cấp 5.
  • Mã ngành cấp 1: chữ cái từ A – U
  • Mã ngành cấp 2: sau vị trí mã ngành cấp 1, có hai chữ số
  • Mã ngành cấp 3: sau vị trí mã ngành cấp 1 và cấp 2, có 3 chữ số
  • Mã ngành cấp 4: sau vị trí mã ngành cấp 1, 2, 3; có 4 chữ số
  • Mã ngành cấp 5: sau vị trị mã ngành cấp 1, 2, 3, 4; có 5 chữ số

  Danh mục ngành nghề kinh doanh

  • Danh mục ngành nghề kinh doanh là danh sách, bản ghi phân loại từng mục cụ thể ngành nghề kinh doanh.
  • Danh mục ngành nghề kinh doanh trong hệ thống nền kinh tế Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

  Bảng tra cứu mã ngành nghề, danh mục ngành nghề kinh doanh

  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành
  A

  NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

  01 Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
  011 Trồng cây hàng năm
  0111 01110 Trồng lúa
  0112 01120 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
  0113 01130 Trồng cây lấy củ có chất bột
  0114 01140 Trồng cây mía
  0115 01150 Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
  0116 01160 Trồng cây lấy sợi
  0117 01170 Trồng cây có hạt chứa dầu
  0118 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  01181 Trồng rau các loại
  01182 Trồng đậu các loại
  01183 Trồng hoa, cây cảnh
  0119 01190 Trồng cây hàng năm khác
  012 Trồng cây lâu năm
  0121 Trồng cây ăn quả
  01211 Trồng nho
  01212 Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới
  01213 Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác
  01214 Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo
  01215 Trồng nhãn, vải, chôm chôm
  01219 Trồng cây ăn quả khác
  0122 01220 Trồng cây lấy quả chứa dầu
  0123 01230 Trồng cây điều
  0124 01240 Trồng cây hồ tiêu
  0125 01250 Trồng cây cao su
  0126 01260 Trồng cây cà phê
  0127 01270 Trồng cây chè
  0128 Trồng cây gia vị, cây dược liệu
  01281 Trồng cây gia vị
  01282 Trồng cây dược liệu
  0129 01290 Trồng cây lâu năm khác
  013 0130 01300 Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
  014 Chăn nuôi
  0141 01410 Chăn nuôi trâu, bò
  0142 01420 Chăn nuôi ngựa, lừa, la
  0144 01440 Chăn nuôi dê, cừu
  0145 01450 Chăn nuôi lợn
  0146 Chăn nuôi gia cầm
  01461 Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm
  01462 Chăn nuôi gà
  01463 Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng
  01469 Chăn nuôi gia cầm khác
  0149 01490 Chăn nuôi khác
  015 0150 01500 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
  016 Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
  0161 01610 Hoạt động dịch vụ trồng trọt
  0162 01620 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
  0163 01630 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
  0164 01640 Xử lý hạt giống để nhân giống
  017 0170 01700 Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan
  02 Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
  021 0210 Trồng rừng và chăm sóc rừng
  02101 Ươm giống cây lâm nghiệp
  02102 Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ
  02103 Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa
  02109 Trồng rừng và chăm sóc rừng khác
  022 Khai thác gỗ và lâm sản khác
  0221 02210 Khai thác gỗ
  0222 02220 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
  023 0230 02300 Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác
  024 0240 02400 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
  03 Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản
  031 Khai thác thuỷ sản
  0311 03110 Khai thác thuỷ sản biển
  0312 Khai thác thuỷ sản nội địa
  03121 Khai thác thuỷ sản nước lợ
  03122 Khai thác thuỷ sản nước ngọt
  032 Nuôi trồng thuỷ sản
  0321 03210 Nuôi trồng thuỷ sản biển
  0322 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
  03221 Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ
  03222 Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt
  0323 03230 Sản xuất giống thuỷ sản
  B

  KHAI KHOÁNG

  05 Khai thác than cứng và than non
  051 0510 05100 Khai thác và thu gom than cứng
  052 0520 05200 Khai thác và thu gom than non
  06 Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên
  061 0610 06100 Khai thác dầu thô
  062 0620 06200 Khai thác khí đốt tự nhiên
  07 Khai thác quặng kim loại
  071 0710 07100 Khai thác quặng sắt
  072 Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)
  0721 07210 Khai thác quặng uranium và quặng thorium
  0722 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
  07221 Khai thác quặng bôxít
  07229 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu
  073 0730 07300 Khai thác quặng kim loại quí hiếm
  08 Khai khoáng khác
  081 0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
  08101 Khai thác đá
  08102 Khai thác cát, sỏi
  08103 Khai thác đất sét
  089 Khai khoáng chưa được phân vào đâu
  0891 08910 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
  0892 08920 Khai thác và thu gom than bùn
  0893 08930 Khai thác muối
  0899 08990 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
  09 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng
  091 0910 09100 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
  099 0990 09900 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
  C

  CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

  10 Sản xuất chế biến thực phẩm
  101 1010 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
  10101 Chế biến và đóng hộp thịt
  10109 Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác
  102 1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
  10201 Chế biến và đóng hộp thuỷ sản
  10202 Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh
  10203 Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô
  10204 Chế biến và bảo quản nước mắm
  10209 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác
  103 1030 Chế biến và bảo quản rau quả
  10301 Chế biến và đóng hộp rau quả
  10309 Chế biến và bảo quản rau quả khác
  104 1040 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
  10401 Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật
  10409 Chế biến và bảo quản dầu mỡ khác
  105 1050 10500 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
  106 Xay xát và sản xuất bột
  1061 Xay xát và sản xuất bột thô
  10611 Xay xát
  10612 Sản xuất bột thô
  1062 10620 Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
  107 Sản xuất thực phẩm khác
  1071 10710 Sản xuất các loại bánh từ bột
  1072 10720 Sản xuất đường
  1073 10730 Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo
  1074 10740 Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
  1075 10750 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
  1079 10790 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
  108 1080 10800 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
  11 Sản xuất đồ uống
  110 Sản xuất đồ uống
  1101 11010 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
  1102 11020 Sản xuất rượu vang
  1103 11030 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
  1104 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
  11041 Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai
  11042 Sản xuất đồ uống không cồn
  12 120 1200 Sản xuất sản phẩm thuốc lá
  12001 Sản xuất thuốc lá
  12009 Sản xuất thuốc hút khác
  13 Dệt
  131 Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt
  1311 13110 Sản xuất sợi
  1312 13120 Sản xuất vải dệt thoi
  1313 13130 Hoàn thiện sản phẩm dệt
  132 Sản xuất hàng dệt khác
  1321 13210 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
  1322 13220 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
  1323 13230 Sản xuất thảm, chăn đệm
  1324 13240 Sản xuất các loại dây bện và lưới
  1329 13290 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
  14 Sản xuất trang phục
  141 1410 14100 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
  142 1420 14200 Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
  143 1430 14300 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
  15 Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
  151 Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi sách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú
  1511 15110 Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
  1512 15120 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
  152 1520 15200 Sản xuất giày dép
  16 Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
  161 1610 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
  16101 Cưa, xẻ và bào gỗ
  16102 Bảo quản gỗ
  162 Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
  1621 16210 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
  1622 16220 Sản xuất đồ gỗ xây dựng
  1623 16230 Sản xuất bao bì bằng gỗ
  1629 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
  16291 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ
  16292 Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện
  17 Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
  170 Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
  1701 17010 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
  1702 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
  17021 Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa
  17022 Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn
  1709 17090 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
  18 In, sao chép bản ghi các loại
  181 In ấn và dịch vụ liên quan đến in
  1811 18110 In ấn
  1812 18120 Dịch vụ liên quan đến in
  182 1820 18200 Sao chép bản ghi các loại
  19 Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế
  191 1910 19100 Sản xuất than cốc
  192 1920 19200 Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
  20 Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất
  201 Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
  2011 20110 Sản xuất hoá chất cơ bản
  2012 20120 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
  2013 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
  20131 Sản xuất plastic nguyên sinh
  20132 Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
  202 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác
  2021 20210 Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
  2022 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
  20221 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít
  20222 Sản xuất mực in
  2023 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
  20231 Sản xuất mỹ phẩm
  20232 Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
  2029 20290 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
  203 2030 20300 Sản xuất sợi nhân tạo
  21 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
  210 2100 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
  21001 Sản xuất thuốc các loại
  21002 Sản xuất hoá dược và dược liệu
  22 Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
  221 Sản xuất sản phẩm từ cao su
  2211 22110 Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su
  2212 22120 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
  222 2220 Sản xuất sản phẩm từ plastic
  22201 Sản xuất bao bì từ plastic
  22209 Sản xuất sản phẩm khác từ plastic
  23 Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác
  231 2310 23100 Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
  239 Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu
  2391 23910 Sản xuất sản phẩm chịu lửa
  2392 23920 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
  2393 23930 Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
  2394 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
  23941 Sản xuất xi măng
  23942 Sản xuất vôi
  23943 Sản xuất thạch cao
  2395 23950 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
  2396 23960 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
  2399 23990 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
  24 Sản xuất kim loại
  241 2410 24100 Sản xuất sắt, thép, gang
  242 2420 24200 Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
  243 Đúc kim loại
  2431 24310 Đúc sắt thép
  2432 24320 Đúc kim loại màu
  25 Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
  251 Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi
  2511 25110 Sản xuất các cấu kiện kim loại
  2512 25120 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
  2513 25130 Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)
  252 2520 25200 Sản xuất vũ khí và đạn dược
  259 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại
  2591 25910 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
  2592 25920 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  2593 25930 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
  2599 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
  25991 Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn
  25999 Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu
  26 Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
  261 2610 26100 Sản xuất linh kiện điện tử
  262 2620 26200 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
  263 2630 26300 Sản xuất thiết bị truyền thông
  264 2640 26400 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
  265 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ
  2651 26510 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
  2652 26520 Sản xuất đồng hồ
  266 2660 26600 Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp
  267 2670 26700 Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học
  268 2680 26800 Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học
  27 Sản xuất thiết bị điện
  271 2710 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
  27101 Sản xuất mô tơ, máy phát
  27102 Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
  272 2720 27200 Sản xuất pin và ắc quy
  273 Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn
  2731 27310 Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
  2732 27320 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
  2733 27330 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
  274 2740 27400 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
  275 2750 27500 Sản xuất đồ điện dân dụng
  279 2790 27900 Sản xuất thiết bị điện khác
  28 Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu
  281 Sản xuất máy thông dụng
  2811 28110 Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)
  2812 28120 Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu
  2813 28130 Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
  2814 28140 Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động
  2815 28150 Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung
  2816 28160 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
  2817 28170 Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
  2818 28180 Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén
  2819 28190 Sản xuất máy thông dụng khác
  282 Sản xuất máy chuyên dụng
  2821 28210 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
  2822 28220 Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
  2823 28230 Sản xuất máy luyện kim
  2824 28240 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
  2825 28250 Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
  2826 28260 Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da
  2829 Sản xuất máy chuyên dụng khác
  28291 Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng
  28299 Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu
  29 Sản xuất xe có động cơ
  291 2910 29100 Sản xuất xe có động cơ
  292 2920 29200 Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc
  293 2930 29300 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe
  30 Sản xuất phương tiện vận tải khác
  301 Đóng tàu và thuyền
  3011 30110 Đóng tàu và cấu kiện nổi
  3012 30120 Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí
  302 3020 30200 Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe
  303 3030 30300 Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan
  304 3040 30400 Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội
  309 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu
  3091 30910 Sản xuất mô tô, xe máy
  3092 30920 Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật
  3099 30990 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu
  31 310 3100 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
  31001 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
  31009 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác
  32 Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
  321 Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan
  3211 32110 Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
  3212 32120 Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
  322 3220 32200 Sản xuất nhạc cụ
  323 3230 32300 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
  324 3240 32400 Sản xuất đồ chơi, trò chơi
  325 3250 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
  32501 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa
  32502 Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng
  329 3290 32900 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  33 Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị
  331 Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn
  3311 33110 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
  3312 33120 Sửa chữa máy móc, thiết bị
  3313 33130 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
  3314 33140 Sửa chữa thiết bị điện
  3315 33150 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
  3319 33190 Sửa chữa thiết bị khác
  332 3320 33200 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
  D

  SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

  35 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí
  351 3510 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
  35101 Sản xuất điện
  35102 Truyền tải và phân phối điện
  352 3520 35200 Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
  353 3530 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
  35301 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí
  35302 Sản xuất nước đá
  E

  CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI

  36 360 3600 36000 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
  37 Thoát nước và xử lý nước thải
  370 3700 Thoát nước và xử lý nước thải
  37001 Thoát nước
  37002 Xử lý nước thải
  38 Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu
  381 Thu gom rác thải
  3811 38110 Thu gom rác thải không độc hại
  3812 Thu gom rác thải độc hại
  38121 Thu gom rác thải y tế
  38129 Thu gom rác thải độc hại khác
  382 Xử lý và tiêu huỷ rác thải
  3821 38210 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
  3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
  38221 Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế
  38229 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác
  383 3830 Tái chế phế liệu
  38301 Tái chế phế liệu kim loại
  38302 Tái chế phế liệu phi kim loại
  39 390 3900 39000 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
  F

  XÂY DỰNG

  41 410 4100 41000 Xây dựng nhà các loại
  42 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
  421 4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
  42101 Xây dựng công trình đường sắt
  42102 Xây dựng công trình đường bộ
  422 4220 42200 Xây dựng công trình công ích
  429 4290 42900 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  43 Hoạt động xây dựng chuyên dụng
  431 Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
  4311 43110 Phá dỡ
  4312 43120 Chuẩn bị mặt bằng
  432 Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
  4321 43210 Lắp đặt hệ thống điện
  4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
  43221 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
  43222 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí
  4329 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  433 4330 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng
  439 4390 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
  G

  BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC

  45 Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
  451 Bán ô tô và xe có động cơ khác
  4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  45111 Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
  45119 Bán buôn xe có động cơ khác
  4512 45120 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
  4513 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
  45131 Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
  45139 Đại lý xe có động cơ khác
  452 4520 45200 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
  453 4530 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
  45301 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
  45302 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
  45303 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
  454 Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
  4541 Bán mô tô, xe máy
  45411 Bán buôn mô tô, xe máy
  45412 Bán lẻ mô tô, xe máy
  45413 Đại lý mô tô, xe máy
  4542 45420 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
  4543 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
  45431 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
  45432 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
  45433 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
  46 Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
  461 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
  46101 Đại lý
  46102 Môi giới
  46103 Đấu giá
  462 4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  46201 Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
  46202 Bán buôn hoa và cây
  46203 Bán buôn động vật sống
  46204 Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản
  46209 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)
  463 Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
  4631 46310 Bán buôn gạo
  4632 Bán buôn thực phẩm
  46321 Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
  46322 Bán buôn thủy sản
  46323 Bán buôn rau, quả
  46324 Bán buôn cà phê
  46325 Bán buôn chè
  46326 Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
  46329 Bán buôn thực phẩm khác
  4633 Bán buôn đồ uống
  46331 Bán buôn đồ uống có cồn
  46332 Bán buôn đồ uống không có cồn
  4634 46340 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
  464 Bán buôn đồ dùng gia đình
  4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  46411 Bán buôn vải
  46412 Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác
  46413 Bán buôn hàng may mặc
  46414 Bán buôn giày dép
  4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  46491 Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
  46492 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
  46493 Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
  46494 Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
  46495 Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
  46496 Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
  46497 Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
  46498 Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
  46499 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
  465 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy
  4651 46510 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
  4652 46520 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  4653 46530 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
  4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  46591 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
  46592 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
  46593 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
  46594 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
  46595 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
  46599 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
  466 Bán buôn chuyên doanh khác
  4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  46611 Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
  46612 Bán buôn dầu thô
  46613 Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
  46614 Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
  4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  46621 Bán buôn quặng kim loại
  46622 Bán buôn sắt, thép
  46623 Bán buôn kim loại khác
  46624 Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác
  4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  46631 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
  46632 Bán buôn xi măng
  46633 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
  46634 Bán buôn kính xây dựng
  46635 Bán buôn sơn, vécni
  46636 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
  46637 Bán buôn đồ ngũ kim
  46639 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  46691 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp
  46692 Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
  46693 Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
  46694 Bán buôn cao su
  46695 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
  46696 Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
  46697 Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
  46699 Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  469 4690 46900 Bán buôn tổng hợp
  47 Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
  471 Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  4711 47110 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  47191 Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
  47199 Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  472 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
  4721 47210 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
  4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  47221 Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh
  47222 Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
  47223 Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
  47224 Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh
  47229 Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh
  4723 47230 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  4724 47240 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
  473 4730 47300 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
  474 Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh
  4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  47411 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh
  47412 Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  4742 47420 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
  475 Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh
  4751 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
  47511 Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh
  47519 Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
  4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  47521 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
  47522 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
  47523 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  47524 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
  47525 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  47529 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  4753 47530 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
  4759 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
  47591 Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh
  47592 Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh
  47593 Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  47594 Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh
  47599 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
  476 Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh
  4761 47610 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  4762 47620 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
  4763 47630 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
  4764 47640 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
  477 Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh
  4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
  47711 Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh
  47712 Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh
  47713 Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh
  4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  47721 Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
  47722 Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  47731 Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh
  47732 Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh
  47733 Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh
  47734 Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh
  47735 Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh
  47736 Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
  47737 Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh
  47738 Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh
  47739 Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
  4774 Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
  47741 Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
  47749 Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
  478 Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ
  4781 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
  47811 Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ
  47812 Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ
  47813 Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ
  47814 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
  4782 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
  47821 Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ
  47822 Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ
  47823 Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ
  4789 Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
  47891 Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ
  47892 Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
  47893 Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ
  47899 Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ
  479 Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)
  4791 47910 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
  4799 47990 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  H

  VẬN TẢI KHO BÃI

  49 Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống
  491 Vận tải đường sắt
  4911 49110 Vận tải hành khách đường sắt
  4912 49120 Vận tải hàng hóa đường sắt
  492 4920 49200 Vận tải bằng xe buýt
  493 Vận tải đường bộ khác
  4931 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
  49311 Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm
  49312 Vận tải hành khách bằng taxi
  49313 Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy
  49319 Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác
  4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
  49321 Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
  49329 Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu
  4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  49331 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
  49332 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
  49333 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông
  49334 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
  49339 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác
  494 4940 49400 Vận tải đường ống
  50 Vận tải đường thủy
  501 Vận tải ven biển và viễn dương
  5011 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
  50111 Vận tải hành khách ven biển
  50112 Vận tải hành khách viễn dương
  5012 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
  50121 Vận tải hàng hóa ven biển
  50122 Vận tải hàng hóa viễn dương
  502 Vận tải đường thuỷ nội địa
  5021 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
  50211 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới
  50212 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ
  5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
  50221 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới
  50222 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ
  51 Vận tải hàng không
  511 5110 51100 Vận tải hành khách hàng không
  512 5120 51200 Vận tải hàng hóa hàng không
  52 Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
  521 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  52101 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan
  52102 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)
  52109 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác
  522 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải
  5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
  52211 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
  52219 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
  5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
  52221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương
  52222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa
  5223 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
  52231 Dịch vụ điều hành bay
  52239 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không
  5224 Bốc xếp hàng hóa
  52241 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt
  52242 Bốc xếp hàng hóa đường bộ
  52243 Bốc xếp hàng hóa cảng biển
  52244 Bốc xếp hàng hóa cảng sông
  52245 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không
  5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  52291 Dịch vụ đại lý tàu biển
  52292 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển
  52299 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu
  53 Bưu chính và chuyển phát
  531 5310 53100 Bưu chính
  532 5320 53200 Chuyển phát
  I

  DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG

  55 Dịch vụ lưu trú
  551 5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  55101 Khách sạn
  55102 Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  55103 Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  55104 Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự
  559 5590 Cơ sở lưu trú khác
  55901 Ký túc xá học sinh, sinh viên
  55902 Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm
  55909 Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu
  56 Dịch vụ ăn uống
  561 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  56101 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống
  56109 Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác
  562 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác
  5621 56210 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)
  5629 56290 Dịch vụ ăn uống khác
  563 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống
  56301 Quán rượu, bia, quầy bar
  56309 Dịch vụ phục vụ đồ uống khác
  J

  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  58 Hoạt động xuất bản
  581 Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác
  5811 58110 Xuất bản sách
  5812 58120 Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ
  5813 58130 Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ
  5819 58190 Hoạt động xuất bản khác
  582 5820 58200 Xuất bản phần mềm
  59 Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc
  591 Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình
  5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
  59111 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh
  59112 Hoạt động sản xuất phim video
  59113 Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình
  5912 59120 Hoạt động hậu kỳ
  5913 59130 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
  5914 Hoạt động chiếu phim
  59141 Hoạt động chiếu phim cố định
  59142 Hoạt động chiếu phim lưu động
  592 5920 59200 Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
  60 Hoạt động phát thanh, truyền hình
  601 6010 60100 Hoạt động phát thanh
  602 Hoạt động truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao
  6021 60210 Hoạt động truyền hình
  6022 60220 Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác
  61 Viễn thông
  611 6110 61100 Hoạt động viễn thông có dây
  612 6120 61200 Hoạt động viễn thông không dây
  613 6130 61300 Hoạt động viễn thông vệ tinh
  619 6190 Hoạt động viễn thông khác
  61901 Hoạt động của các điểm truy cập internet
  61909 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu
  62 620 Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
  6201 62010 Lập trình máy vi tính
  6202 62020 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  6209 62090 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  63 Hoạt động dịch vụ thông tin
  631 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin
  6311 63110 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
  6312 63120 Cổng thông tin
  632 Dịch vụ thông tin khác
  6321 63210 Hoạt động thông tấn
  6329 63290 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
  K

  HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

  64 Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
  641 Hoạt động trung gian tiền tệ
  6411 64110 Hoạt động ngân hàng trung ương
  6419 64190 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
  642 6420 64200 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
  643 6430 64300 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác
  649 Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
  6491 64910 Hoạt động cho thuê tài chính
  6492 64920 Hoạt động cấp tín dụng khác
  6499 64990 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
  65 Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
  651 Bảo hiểm
  6511 65110 Bảo hiểm nhân thọ
  6512 Bảo hiểm phi nhân thọ
  65121 Bảo hiểm y tế
  65129 Bảo hiểm phi nhân thọ khác
  652 6520 65200 Tái bảo hiểm
  653 6530 65300 Bảo hiểm xã hội
  66 Hoạt động tài chính khác
  661 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
  6611 66110 Quản lý thị trường tài chính
  6612 66120 Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
  6619 66190 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  662 Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
  6621 66210 Đánh giá rủi ro và thiệt hại
  6622 66220 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
  6629 66290 Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
  663 6630 66300 Hoạt động quản lý quỹ
  L

  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

  68 Hoạt động kinh doanh bất động sản
  681 6810 68100 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  682 6820 68200 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  M

  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  69 Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán
  691 6910 Hoạt động pháp luật
  69101 Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật
  69102 Hoạt động công chứng và chứng thực
  69109 Hoạt động pháp luật khác
  692 6920 69200 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
  70 Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý
  701 7010 70100 Hoạt động của trụ sở văn phòng
  702 7020 70200 Hoạt động tư vấn quản lý
  71 Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật
  711 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  71101 Hoạt động kiến trúc
  71102 Hoạt động đo đạc bản đồ
  71103 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
  71109 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
  712 7120 71200 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
  72 Nghiên cứu khoa học và phát triển
  721 7210 72100 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  722 7220 72200 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn
  73 Quảng cáo và nghiên cứu thị trường
  731 7310 73100 Quảng cáo
  732 7320 73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
  74 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
  741 7410 74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  742 7420 74200 Hoạt động nhiếp ảnh
  749 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  74901 Hoạt động khí tượng thuỷ văn
  74909 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
  75 750 7500 75000 Hoạt động thú y
  N

  HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

  77 Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
  771 7710 Cho thuê xe có động cơ
  77101 Cho thuê ôtô
  77109 Cho thuê xe có động cơ khác
  772 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình
  7721 77210 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
  7722 77220 Cho thuê băng, đĩa video
  7729 77290 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
  773 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  77301 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp
  77302 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
  77303 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)
  77309 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu
  774 7740 77400 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
  78 Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm
  781 7810 78100 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
  782 7820 78200 Cung ứng lao động tạm thời
  783 7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động
  78301 Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
  78302 Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài
  79 Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  791 Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch
  7911 79110 Đại lý du lịch
  7912 79120 Điều hành tua du lịch
  792 7920 79200 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  80 Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn
  801 8010 80100 Hoạt động bảo vệ cá nhân
  802 8020 80200 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
  803 8030 80300 Dịch vụ điều tra
  81 Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan
  811 8110 81100 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
  812 Dịch vụ vệ sinh
  8121 81210 Vệ sinh chung nhà cửa
  8129 81290 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
  813 8130 81300 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
  82 Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác
  821 Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng
  8211 82110 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
  8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
  82191 Photo, chuẩn bị tài liệu
  82199 Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
  822 8220 82200 Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
  823 8230 82300 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  829 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
  8291 82910 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
  8292 82920 Dịch vụ đóng gói
  8299 82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  O

  HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG; BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC

  84 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc
  841 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội
  8411 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
  84111 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội
  84112 Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
  8412 84120 Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
  8413 84130 Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành
  842 Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước
  8421 84210 Hoạt động ngoại giao
  8422 84220 Hoạt động quốc phòng
  8423 84230 Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội
  843 8430 84300 Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc
  P

  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  85 Giáo dục và đào tạo
  851 8510 85100 Giáo dục mầm non
  852 8520 85200 Giáo dục tiểu học
  853 Giáo dục trung học
  8531 Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
  85311 Giáo dục trung học cơ sở
  85312 Giáo dục trung học phổ thông
  8532 Giáo dục nghề nghiệp
  85321 Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp
  85322 Dạy nghề
  854 Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
  8541 85410 Đào tạo cao đẳng
  8542 85420 Đào tạo đại học và sau đại học
  855 Giáo dục khác
  8551 85510 Giáo dục thể thao và giải trí
  8552 85520 Giáo dục văn hoá nghệ thuật
  8559 85590 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  856 8560 85600 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  Q

  Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI

  86 Hoạt động y tế
  861 8610 Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
  86101 Hoạt động của các bệnh viện
  86102 Hoạt động của các trạm y tế cấp xã và trạm y tế bộ/ngành
  862 8620 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
  86201 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa
  86202 Hoạt động của các phòng khám nha khoa
  869 Hoạt động y tế khác
  8691 86910 Hoạt động y tế dự phòng
  8692 86920 Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
  8699 86990 Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
  87 Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung
  871 8710 Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
  87101 Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh
  87109 Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác
  872 8720 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện
  87201 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần
  87202 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ, cai nghiện phục hồi người nghiện
  873 8730 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc
  87301 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ thương bệnh binh)
  87302 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già
  87303 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người tàn tật
  879 8790 Hoạt động chăm sóc tập trung khác
  87901 Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm cho đối tượng mại dâm
  87909 Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu
  88 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung
  881 8810 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật
  88101 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công (trừ thương bệnh binh)
  88102 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với thương bệnh binh
  88103 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người tàn tật
  889 8890 88900 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
  R

  NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ

  90 900 9000 90000 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
  91 Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
  910 Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
  9101 91010 Hoạt động thư viện và lưu trữ
  9102 91020 Hoạt động bảo tồn, bảo tàng
  9103 91030 Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên
  92 920 9200 Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
  92001 Hoạt động xổ số
  92002 Hoạt động cá cược và đánh bạc
  93 Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí
  931 Hoạt động thể thao
  9311 93110 Hoạt động của các cơ sở thể thao
  9312 93120 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
  9319 93190 Hoạt động thể thao khác
  932 Hoạt động vui chơi giải trí khác
  9321 93210 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
  9329 93290 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
  S

  HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC

  94 Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác
  941 Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp
  9411 94110 Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ
  9412 94120 Hoạt động của các hội nghề nghiệp
  942 9420 94200 Hoạt động của công đoàn
  949 Hoạt động của các tổ chức khác
  9491 94910 Hoạt động của các tổ chức tôn giáo
  9499 94990 Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
  95 Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình
  951 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc
  9511 95110 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
  9512 95120 Sửa chữa thiết bị liên lạc
  952 Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình
  9521 95210 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
  9522 95220 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
  9523 95230 Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da
  9524 95240 Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
  9529 95290 Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác
  96 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác
  961 9610 96100 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
  962 9620 96200 Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
  963 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu
  9631 96310 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
  9632 96320 Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ
  9633 96330 Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ
  9639 96390 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
  T

  HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH

  97 970 9700 97000 Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
  98 Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
  981 9810 98100 Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình
  982 9820 98200 Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
  U

  HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN QUỐC TẾ

  99 990 9900 99000 Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế
  21 88 242 437 642 LIÊN HỆ TƯ VẤN : 0813 830 830

   

  LIÊN HỆ 1: 0902 951 333 (MR. TỨ)

  LIÊN HỆ 2: 0812 966 929 (MR. KHẢI)

  HOTLINE : 0813 830 830 


  DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH 24H – LUẬT HIỆP THƯƠNG

  Thực hiện, hỗ trợ các thủ tục, giải pháp hành chính cho doanh nghiệp, cá nhân tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, …trọn gói, nhanh chóng, đúng luật.

  Địa chỉ: Tầng 10, Block A – Tòa nhà Aroma, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (Cách trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương = 500m)

  Email : thutucnhanh247@gmail.com


  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây