Trang chủ Phật pháp Nhân quả 10 nghiệp ác mà con người tạo ra sẽ nhận quả báo

10 nghiệp ác mà con người tạo ra sẽ nhận quả báo

26

Chúng sinh tạo ra 10 nghiệp ác ở đời trước sẽ phải nhận quả báo trong 3 đường địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, sau nếu được sinh làm người thì còn phải chịu 10 loại dự báo vì nghiệp đời trước còn lưu lại, gọi là Thập ác quả báo.

Nhận quả báo do tạo ra nghiệp ác
Nhận quả báo do tạo ra nghiệp ác

Bấy giờ đức Thế Tôn ngự ở điện Ma Ni Bửu Tạng trong cung của Tha Hoá Tự Tại Thiên Vương câu hội với chư đại Bồ Tát từ phương khác đến. Đức Phật dạy rằng:

Chư Phật tử! Đại Bồ tát hộ trì mười nghiệp đạo lành như vậy không hề gián đoạn. Lại tự nghĩ rằng: tất cả chúng sinh sa đọa nơi ác đạo đều do mười nghiệp ác. Vì thế nên tôi phải tự tu chính hạnh, cũng khuyên người khác tự tu chính hạnh. Vì mình không tự tu thời không thể bảo kẻ khác tu.

Chư Phật tử ! Đại Bồ tát này lại nghĩ rằng: Mười nghiệp đạo ác là nhân thọ sinh nơi địa ngục, súc sinh và ngạ quỷ. Mười nghiệp đạo lành là nhân thọ sinh nơi loài người, cõi Trời. Lại thượng phẩm mười nghiệp đạo lành này dùng trí huệ để tu tập, vì tâm hẹp kém, vì sợ sinh tử, vì thiếu đại bị, vì theo người Thanh Văn khác mà tỏ ngộ thời thành Thanh Văn thừa. Lại thượng phẩm mười nghiệp đạo lành này tu tập thanh tịnh, chẳng do người khác dạy mà tự giác ngộ, vì chẳng đủ đại bi phương tiện, mà tỏ ngộ pháp nhân duyên thậm thâm thời thành Độc Giác thừa. Lại thượng phẩm mười nghiệp đạo lành này tu tập thanh tịnh, vì tâm rộng vô lượng, vì đầy đủ bi mẫn, vì phương tiện nhiếp thọ, vì phát sinh đại nguyện, vì chẳng bỏ chúng sinh, vì mong cầu Phật trí, vì tu tập trí địa của Bồ Tát, vì tịnh tu tất cả Ba la mật, mà thành hạnh quảng đại của Bồ Tát. Lại thượng thượng phẩm mười nghiệp đạo lành này, vì Nhất thiết chủng thanh tịnh nhẫn đến chứng Thập lực, Tứ vô úy nên tất cả Phật pháp đều được thành tựu. Vì những lẽ trên đây nên tôi bình đẳng thực hành mười nghiệp lành làm cho tất cả đều thanh tịnh đầy đủ.

10 nghiệp ác sẽ nhận quả báo
10 nghiệp ác sẽ nhận quả báo

Những phương tiện như vậy Bồ Tát phải học.

Chư Phật tử! Mười nghiệp đạo ác: Thượng phẩm là nhân địa ngục, trung phẩm là nhân súc sinh, hạ phẩm là nhân ngạ quỷ.

Trong đây về tội sát sinh có thể làm cho chúng sinh đọa địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Nếu sinh trong loài người thời mắc hai quả báo: Mạng vắn và nhiều bệnh.

Kinh Trì Địa viết: “Tội sát sinh có thể khiến chúng sinh sa vào ba nẻo ác. Nếu sinh trong loài người thì bị hai loại quả báo: một là chết yểu, hai là lâm bệnh, như vậy mười điều ác thảy đều đủ cả thì phải chịu năm loại quả báo.

Vì sao sát sinh phải chịu nỗi khổ ở địa ngục? Bởi lẽ sát sinh, làm khổ chúng sinh cho nên khi thân hoại, mệnh hết, mọi nỗi khổ ở địa ngục đều đến giày vò mình.

Vì sao sát sinh lại làm súc sinh? Bởi vì sát sinh chẳng có lòng thương xót, làm trái với luân lý con người cho nên bị tội ở địa ngục xong, phải thụ báo làm thân súc vật.

Vì sao sát sinh lại thành ngã quỷ? Bởi vì sát sinh ắt do lòng keo bẩn, tham lam, hám vị ngon, nên lại thành ngã quỷ.

Vì sao sát sinh nếu có được sinh làm người thì cũng đoản mệnh? Bởi vì kẻ sát sinh tàn hại sinh mệnh các vật nên bị đoản thọ.

Vì sao sát sinh lại bị thêm quả báo là lâm bệnh? Vì sát sinh trái đạo, nhiều mối lo đua nhau nhau kéo đến, cho nên bị lâm bệnh. Nên biết rằng sát sinh có những nỗi khổ như vật, thế thì giết người khác tức là tự giết mình. Lẽ nào bậc trí giả lại tự giết mình?


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây